Oljesäljarna i Norr AB

 

Ett lokalt olje- och drivmedelsbolag

Det finns många års erfarenhet och goda kunskaper i branschen hos Oljesäljarna i Norr.

Lars Strömdahl i dag säljare på företaget, började arbeta åt Svenska BP 1987 respektive 1990, han kom då från närbesläktad bransch med lång erfarenhet av smörjmedelsförsäljning.
Våren 1991 flyttade verksamheten till nuvarande lokaler på Storheden och arbetet där fortsatte till största delen under Svenska Petroleums flagga fram till mitten av 90-talet då man kom att ingå i det nybildade oljebolaget Preem AB.

Efter att Preem genomförde en stor strategisk förändring 2006, så tog Lars Strömdahl och Anders Sallkvist över i egen regi och Oljesäljarna i Norr AB bildades och blev Certifierade Återförsäljare till Preem.
Sommaren 2015 blev Oljesäljarna ett systerbolag till Lundströms Gas & Svets AB, då Leif Lundström ägare av Lundströms i Kalix förvärvade bolaget. Lundströms i Kalix verkar sedan många år tillbaka i samma bransch och är även de Certifierade Återförsäljare till Preem. Samarbetet innebär att vi nu har ytterligare möjlighet att snabbt verka med bra och flexibla lösningar för dig som kund på ett större geografiskt område.

Med fokus på framtiden så ska vi på Oljesäljarna tillsammans fortsätta erbjuda dig som kund högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser. Vi vill ge dig den bästa servicen med ett personligt och engagerat bemötande. Vi har stor lokalkännedom och vi erbjuder snabba säkra leveranser. Du som kund ska känna sig trygg med att få den tillgänglighet, flexibilitet, kunskap och mångårig erfarenhet av branschen som vi kan erbjuda.

En nöjd kund är företagets framtid.                            Om företaget Lundströms i Kalix ››

 

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är ledstjärnan för vårt dagliga arbete.

Oljesäljarna skall leverera varor och tjänster som motsvarar kundens förväntningar. Genom ett systematiskt förbättringsarbete baserat på kundens behov och våra medarbetares engagemang, är målet en verksamhet som levererar rätt produkter, i rätt tid och till rätt pris. På så sätt skapar vi hög kvalitet och långsiktiga kundrelationer.

Vårt kvalitetsarbete innebär att:

Varor och tjänster ska uppfylla specificerad kvalitet till rätt pris och med leverans i avtalad tid. Alla funktioner i företaget ska ta fullt kvalitetsansvar för sin och företagets verksamhet.
Samtliga medarbetare engageras i kundorienterat förbättringsarbete. Alla medarbetare ska sträva efter att alltid göra rätt saker rätt från början.

 

Miljöpolicy

Vi jobbar ständigt för att minimera den miljöbelastning som uppkommer genom distribution och användning av våra produkter.

Användning av petroleumbaserade fordons- och energibränslen innebär påverkan i alla led från produktion till konsumtion. Oljesäljarna arbetar för att tillgodose behovet av energi på ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Vi är en liten aktör på den svenska marknaden, men gör allt för att minimera den miljöbelastning som uppkommer genom distribution och användning av våra produkter.

Vårt miljöansvar innebär att:

Systematiskt arbeta med förbättringar av vårt produkt val och processer som en del av de dagliga arbetet. Arbeta med att effektivisera vår egen användning av energi och andra naturresurser. Alltid beakta miljöaspekterna vid val av material, leverantörer och entreprenörer. Bedriva verksamheten i enlighet med gällande tillstånd och att möta uppställda miljökrav i lagar och förordningar. Ha en öppen dialog och samarbete med myndigheter, miljöintressenter och kunder om vår miljöpåverkan, med syftet att ständigt förbättra oss. Säkerställa att våra anställda har erfoderlig miljökompetens.

Ge information om vårt miljöarbete till kunder, anställda, leverantörer och andra berörda intressenter. Kontinuerligt identifiera, kommunicera och hantera miljöriskerna i vår verksamhet. Att upprätthålla god beredskap för att minimera den skadliga effekten på människors hälsa och den omgivande miljön i händelse av olycka.